Nabór projektów rewitalizacyjnych od 11.04 do 18.04

Program Rewitalizacji dla Miasta Brańsk

  

Szanowni Państwo!

W związku z trwającymi pracami nad „Programem Rewitalizacji dla Miasta Brańsk”, bazując na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, zapraszamy do złożenia propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zapraszamy do współpracy!

Czesław Sokołowski

Burmistrz Miasta Brańsk


Obszar objęty rewitalizacją:


Proszę podać planowane przez Państwa projekty – przedsięwzięcia rewitalizacyjne do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


1. Nazwa projektu

  
    
    
  

2. Nazwa wnioskodawcy
(adres, tel. e-mail)


    
    

  

3. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja projektu
np. Redukcja negatywnych zjawisk społecznych miasta, integracja społeczeństwa, wskazanie właściwych wzorców zachowań.


    
    

4. Cel ogólny (cele) projektu
np. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i rozwój turystyki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.


    
    

5. Zakres realizowanego zadania


    
    

6. Miejsce realizacji danego projektu na obszarze rewitalizacji
(adres)


    
    

7. Szacowana (orientacyjna) wartość projektu


    
    

8. Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji.


a. Proszę określić najbardziej konkretne rezultaty do osiągnięcia w krótkim czasie
(np. wyremontowany budynek, zmodernizowane przestrzenie, infrastruktura na obszarze podanym rewitalizacji)


    
    

b. Proszę podać wartość rezultatu i jednostkę miary (np. sztuka):


    
    

9. Prognozowane produkty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji.


a. Proszę określić bezpośrednie, policzalne efekty realizacji projektu
(np. 1 - liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze, 2 - wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich, 3 – powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją)


    
    

b. Proszę podać wartość produktu i jednostkę miary
(np. sztuka, powierzchnia w m2):


    
    

Rewitalizacja to nie remont! Celem rewitalizacji nie jest to, aby było ładniej. Celem rewitalizacji jest pobudzenie/uruchomienie mechanizmów rozwojowych, które sprawią, że nawet po zakończeniu interwencji, obszar będzie nadal się rozwijał. Niezbędnym elementem procesów rewitalizacyjnych jest prowadzenie działań o charakterze społecznym ukierunkowanym na mieszkańców