Aktualizacja
„Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025”
Ankieta konsultacyjna


Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025, które będą trwały od 14 marca do 8 kwietnia 2019 roku.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców oraz partnerów społecznych na temat projektu zmiany dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar całego miasta i mogą w nich brać udział wszyscy mieszkańcy miasta Oświęcim oraz partnerzy społeczni prowadzący działalność na terenie miasta.


1. Czy jest Pani/Pan interesariuszem procesu rewitalizacji miasta Oświęcim?


tak
nie


2. Czy bierze Pani/Pan aktywny udział w procesie rewitalizacji miasta Oświęcim?


tak, aktywnie uczestniczę w procesie rewitalizacji poprzez (proszę opisać sposób uczestnictwa):
nie uczestniczę aktywnie w procesie rewitalizacji miasta Oświęcim


3. Czy pozytywnie ocenia Pani/Pan listę podstawowych, planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ujętych w projekcie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025 (GPR)?


tak
nie


4. Czy ma Pani/Pan uwagi do projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025? Jeśli TAK, proszę wpisać uwagę oraz określić jakiego zakresu dokumentu ona dotyczy (nr strony GPR, nr zadania, itp.)


tak, mam uwagę dotyczącą
nie, nie mam uwag


5. Czy uczestniczył/a Pan /Pani w pracach nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025?


tak
nie


6. Proszę wskazać grupę interesariuszy, którą Pani/Pan reprezentuje:


mieszkaniec miasta
przedstawiciel administracji publicznej
przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie miasta
zarządca/właściciel nieruchomości/przedstawiciel wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej
członek organizacji pozarządowej prowadzącej działalność na terenie miasta
inna grupa, jaka?


INFORMACJA

dotycząca przetwarzania danych osobowychWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych - zawartych w niniejszym formularzu w celu sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025” oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych dokumentu - przez Prezydenta Miasta Oświęcim, z siedzibą w  Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2, będącego administratorem danych. Wiem, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r.)
1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 84-29-307
2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikajacy z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 Nr 14, poz. 67) - dla spraw określono kategorię archiwalną A.
4. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
5. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych będzie skutkowało nieuwzględnieniem formularza zawierającego taki brak.Ankieta wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych!