Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025

AKTUALIZACJA

  

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025, które będą trwały od 14 marca do 8 kwietnia 2019 roku

Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców oraz partnerów społecznych na temat projektu zmiany dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar całego miasta i mogą w nich brać udział wszyscy mieszkańcy miasta Oświęcim oraz partnerzy społeczni prowadzący działalność na terenie miasta.

Uwagi i opinie do projektu ww. dokumentu można składać od dnia 14 marca do dnia 8 kwietnia 2019 roku.


Dokumenty do pobrania:

Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025 (.pdf)

Formularz offline (.pdf)


Internetowy formularz uwag:


Oświadczam, że jestem mieszkańcem miasta Oświęcim lub prowadzę działalność na terenie miasta Oświęcim

tak
nie

Adres emailZapis w projekcie dokumentu z podaniem numeru stronyPropozycja zmiany


Uzasadnienie


INFORMACJA

dotycząca przetwarzania danych osobowychWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych - zawartych w niniejszym formularzu w celu sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 – 2025” oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych dokumentu - przez Prezydenta Miasta Oświęcim, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2, będącego administratorem danych. Wiem, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r.)
1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 84-29-307
2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikajacy z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 Nr 14, poz. 67) - dla spraw określono kategorię archiwalną A.
4. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
5. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych będzie skutkowało nieuwzględnieniem formularza zawierającego taki brak.Ankieta wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych!