Szanowni Uczniowie i Uczennice,

w związku z pracami nad nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, zwracamy się do Was z prośbą o udział w badaniu, w którym prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących aktualnej kondycji badanego obszaru oraz ważnych Waszym zdaniem zadań rozwojowych, które powinny zostać podjęte w przyszłości. Wasze opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania strategicznego w Gminie.


Nakło nad Notecią – to gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim. Zamieszkuje ją obecnie około 32 tys. ludzi. Gminę Nakło nad Notecią tworzy łącznie 30 miejscowości, które wymienione zostały w pierwszym pytaniu ankiety. Na poniższej mapie znajdziesz obrys terenu gminy, która została objęta badaniem.


Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 10-15 minut. Jeśli nie wskazano inaczej, proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź


Z góry dziękujemy za udział w badaniu.I. Informacje ogólne

1. Proszę wskazać, którą z miejscowości Gminy Nakło nad Notecią zamieszkujesz?

Nakło n. Notecią Bielawy Chrząstowo Elżbiecin Gabrielin
Gorzeń Gostusza Gumnowice Janowo Karnowo
Karnówko Kazin Kaźmierowo Lubaszcz Małocin
Michalin Minikowo Niedola Nowakówko Olszewka
Paterek Piętacz Polichno Potulice Rozwarzyn
Suchary Ślesin Trzeciewnica Wieszki Występ
Inna

2. Czy uważasz, że Gmina Nakło nad Notecią jest dobrym miejscem do życia?

zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak trudno powiedzieć

3. Czy uważasz, że miejscowość w Gminie Nakło nad Notecią, w której mieszkasz jest dobrym miejscem do życia?

zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak trudno powiedzieć

II. Ocena gminy

4. Spośród wymienionych elementów infrastruktury oraz oferty dostępnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią, proszę określić jak oceniasz ich aktualny stan/dostępność. Proszę odnieś się do każdej z kategorii.

Jakość dróg
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Liczba ścieżek rowerowych
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Dostępność transportu publicznego
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Stan chodników i oświetlenia
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Czystość na terenie gminy
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Odbiór odpadów komunalnych (śmieci)
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Dostępność miejsc spędzania wolnego czasu – place zabaw, skwery, miejsca zielone itp.
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Jakość środowiska naturalnego (np. stan powietrza)
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Możliwość znalezienia zatrudnienia
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Możliwość rozwoju/prowadzenia działalności gospodarczej
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Poczucie bezpieczeństwa
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Aktywność organizacji pozarządowych
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Aktywność mieszkańców w podejmowaniu wspólnych działań
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Oferta instytucji kultury
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Oferta sportowa i rekreacyjna
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Dostępność miejsc usługowych i handlu
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Dostępność lokali gastronomicznych, kawiarni
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Otwartość władz na inicjatywy mieszkańców
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Jakość skomunikowania z większymi miastami
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Atrakcyjność turystyczna gminy
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Możliwość rozwoju zawodowego
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze

5. Co Twoim zdaniem jest największą zaletą, mocną stroną, atutem Nakła nad Notecią?

6. Co Twoim zdaniem jest największą wadą, słabą stroną Nakła nad Notecią?

7. Co/jakie elementy związane z funkcjonowaniem Gminy Nakło nad Notecią powinny Twoim zdaniem zostać poprawione w następnych latach w pierwszej kolejności?

III. Opinia o szkole

8. Na początku zaznacz rodzaj szkoły do której uczęszczasz:

Liceum
Technikum
Szkoła Branżowa I stopnia
Szkoła Branżowa II stopnia

9. Co zamierzasz zrobić po ukończeniu aktualnej szkoły?

Kontynuować naukę
Podjąć pracę
Kontynuować naukę i pracować
Jeszcze nie wiem
Coś innego, co?

10. Czy plany ewentualnego kontynuowania nauki, lub pracy będą wiązały się z wyjazdem/opuszczeniem gminy Nakło nad Notecią?

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Jeszcze nie wiem

11. Jeśli w celach kontynuowania nauki lub znalezienia pracy zamierzasz wyjechać poza gminę Nakło nad Notecią, zaznacz gdzie prawdopodobnie wyjedziesz?

Pozostanę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
Wyjadę poza teren województwa kujawsko-pomorskiego, ale pozostanę w Polsce
Wyjadę z Polski
Jeszcze nie wiem

12. Oceń własne umiejętności/kompetencje we wskazanych obszarach. Wskaż, w których z nich radzisz sobie dobrze, a w których mógłbyś/łabyś się jeszcze rozwinąć.

Proszę posłużyć się skalą od 0 do 5, gdzie 0 oznacza „kompletny brak danej kompetencji, 1 oznacza „słabo, jest to obszar, w którym można dużo udoskonalić/rozwinąć”, a 5 – „bardzo dobrze, jest to obszar, z którym nie mam żadnych kłopotów”

znajomość języków obcych 0    1    2    3    4    5
wyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie wniosków 0    1    2    3    4    5
obsługa, montowanie i naprawa urządzeń technicznych 0    1    2    3    4    5
wykonywanie prostych rachunków 0    1    2    3    4    5
wykonywanie zaawansowanych obliczeń matematycznych 0    1    2    3    4    5
obsługa komputera i wykorzystanie Internetu 0    1    2    3    4    5
umiejętność tworzenia stron internetowych 0    1    2    3    4    5
zdolności artystyczne i twórcze 0    1    2    3    4    5
współpraca w grupie 0    1    2    3    4    5
organizacja pracy innych członków grupy, w trakcie wspólnej pracy/wykonywania zadań 0    1    2    3    4    5
umiejętność skutecznego poszukiwania pracy, pisania CV 0    1    2    3    4    5
wiedza z zakresu prowadzenia własnej firmy 0    1    2    3    4    5

IV. Rynek pracy

13. W jaki sposób ocenia Pan(i) poszczególne elementy związane z rynkiem pracy na ternie Gminy Nakło nad Notecią?

Możliwość znalezienia zatrudnienia
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Wysokość zarobków
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Możliwość znalezienia „dobrej” pracy
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Możliwość znalezienia pracowników
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Możliwość przekwalifikowania się
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Możliwość założenia własnej działalności gospodarczej
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze

14. Czy nie czujesz się zagrożona / zagrożony perspektywą braku pracy, kiedy już skończysz naukę?:

Bardzo się tego obawiam
Trochę się tego obawiam
Przypuszczam, że znajdę pracę
Na pewno znajdę pracę

15. Co zrobiłabyś / zrobiłbyś gdyby po zdobyciu przez Ciebie zawodu nie mogłabyś / nie mógłbyś znaleźć odpowiedniej pracy?:

Wyjechał(a)bym z miejscowości, w której mieszkam obecnie
Kontynuował(a)bym naukę
Zapisał(a)bym się na kursy dokształcające, rozwijał(a) dotychczasowe umiejętności
Zmienił(a)bym zawód, zdobywał(a)bym nowe umiejętności
Szukał(a)bym pracy za granicą
Założył(a)bym własną firmę
Wziąłbym / wzięłabym taką pracę jaka jest, nie ważne w jakim zawodzie, nawet poniżej moich kwalifikacji
Zarejestrował(a)bym się jako osoba bezrobotna
Zrobił(a)bym coś innego, co?

Metryka

16. Płeć

kobieta
mężczyzna

17. Rok urodzenia

18. Jak oceniasz sytuację materialną swojej rodziny:

bardzo dobrze dobrze przeciętnie źle bardzo źle

19. Gdzie w perspektywie najbliższych 5-10 lat chciałabyś/chciałbyś mieszkać?

Tu gdzie mieszkam obecnie
W innej miejscowości w gminie Nakło nad Notecią
W Bydgoszczy
W innej miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego
W innej miejscowości poza terenem województwa kujawsko-pomorskiego, ale w Polsce
Za granicą
Trudno powiedzieć

20. Jeśli planujesz zmianę miejsca zamieszkania proszę wpisz dlaczego/co jest tego powodem? (wpisz odpowiedź)

21. Proszę odnieś się do poniższych twierdzeń. Wskaż w jakim stopniu utożsamiasz się/jak mocno jesteś związany/związana z każdym z wymienionych obszarów.

Jestem mocno związana/y z miejscowością, w której mieszkam
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Ani tak, ani nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Jestem mocno związana/y z Gminą Nakło nad Notecią
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Ani tak, ani nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Jestem mocno związana/y z powiatem nakielskim
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Ani tak, ani nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Jestem mocno związana/y z Ziemią Krajeńską
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Ani tak, ani nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Jestem mocno związana/y z województwem kujawsko-pomorskim
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Ani tak, ani nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Jestem mocno związana/y z Polską
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Ani tak, ani nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak