Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Nakło nad Notecią prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej aktualnej kondycji badanego obszaru oraz ważnych Państwa zdaniem zadań rozwojowych. Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania strategicznego w Gminie. Dziękuję za udział w badaniu.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 15 minut. Jeśli nie wskazano inaczej, proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

I. Informacje ogólne

1. Proszę wskazać, w które z miejscowości Gminy Nakło organizacja ma siedzibę:

Nakło n. Notecią Bielawy Chrząstowo Elżbiecin Gabrielin
Gorzeń Gostusza Gumnowice Janowo Karnowo
Karnówko Kazin Kaźmierowo Lubaszcz Małocin
Michalin Minikowo Niedola Nowakówko Olszewka
Paterek Piętacz Polichno Potulice Rozwarzyn
Suchary Ślesin Trzeciewnica Wieszki Występ
Inna

2. Czy uważa Pan(i), że Gmina Nakło nad Notecią jest dobrym miejscem do życia?

zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
trudno powiedzieć

3. Czy uważa Pan(i), że Gmina Nakło nad Notecią jest dobrym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej?

zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
trudno powiedzieć

II. Ocena gminy

4. Spośród wymienionych elementów infrastruktury oraz oferty dostępnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią, proszę określić jak ocenia Pan(i) ich aktualny stan/dostępność. Proszę odnieść się do każdej z kategorii.

Bardzo źle

Źle

Średnio

Dobrze

Bardzo dobrze

Jakość dróg

Dostępność miejsc parkingowych

Liczba ścieżek rowerowych

Stan instalacji wodno-kanalizacyjnej

Dostępność transportu publicznego

Stan techniczny chodników i oświetlenia

Czystość na terenie gminy

Odbiór odpadów komunalnych (śmieci)

Dostępność miejsc spędzania wolnego czasu – place zabaw, skwery, miejsca zielone itp.

Jakość środowiska naturalnego (np. stan powietrza)

Możliwość znalezienia zatrudnienia

Możliwość rozwoju/prowadzenia działalności gospodarczej

Poczucie bezpieczeństwa

Aktywność organizacji pozarządowych

Aktywność mieszkańców w podejmowaniu wspólnych działań

Oferta instytucji kultury

Oferta sportowa i rekreacyjna

Dostępność szkół, przedszkoli, żłobków

Dostępność miejsc usługowych i handlu

Dostępność lokali gastronomicznych, kawiarni

Jakość obsługi w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach gminnych

Otwartość władz na inicjatywy mieszkańców

Możliwość wynajmu/zakupu mieszkania

Możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet

Jakość skomunikowania z większymi miastami

Atrakcyjność turystyczna gminy

Możliwość rozwoju zawodowego

5. Co Pana/Pani zdaniem jest największą zaletą, mocną stroną, atutem Nakła nad Notecią?

6. Co Pana/Pani zdaniem jest największą wadą, słabą stroną Nakła nad Notecią?

7. Co/jakie elementy związane z funkcjonowaniem Gminy Nakło nad Notecią powinny Pani/Pana zdaniem zostać poprawione w następnych latach w pierwszej kolejności?

III. Prowadzenie działalności na terenie gminy

8. W jaki sposób ocenia Pan(i) poszczególne elementy związane z rynkiem pracy na ternie Gminy Nakło nad Notecią?

Bardzo źle

Źle

Średnio

Dobrze

Bardzo dobrze

Możliwość znalezienia zatrudnienia

Wysokość zarobków

Możliwość znalezienia „dobrej” pracy

Możliwość znalezienia pracowników

Możliwość przekwalifikowania się

Możliwość założenia własnej działalności gospodarczej

9. Proszę określić jak w ostatnich 3 latach (2017-2019) zmieniła się sytuacja Państwa firmy w zakresie:

Czy w badanym zakresie odnotowano:

wzrost

spadek

brak zmian

liczby osób zatrudnionych

liczby klientów

zasięgu terytorialny działania firmy

wysokości obrotów

zakres oferty usług/produktów firmy

inwestycje w firmie

10. Czy w ciągu ostatniego roku (2019) Pani / Pana firma poszukiwała pracowników (nie tylko na umowę o pracę)?

tak
nie
nie wiem

11. Czy Państwa firma planuje zatrudniać pracowników w ciągu najbliższych dwóch lat?

tak
nie
nie wiem

12. Proszę ocenić kwestie związane z prowadzeniem działalności na terenie Gminy Nakło nad Notecią

Bardzo źle

Źle

Średnio

Dobrze

Bardzo dobrze

Trudno powiedzieć

ogólne warunki prowadzenia działalności gospodarczej

możliwość dojazdu, dostaw towaru

dostępność miejsc postojowych

dostępność terenów inwestycyjnych

dostępność biur, lokali pod nową działalność

ceny powierzchni biurowych i lokali na działalność gospodarczą

zamożność klientów

liczba klientów

13. Proszę wskazać jedną największą zaletę i największą wadę prowadzenia działalności w Gminie Nakło nad Notecią

IV. Czas wolny

14. Proszę o określenie gdzie wykonuje Pan(i) następujące czynności?

<

W zamieszkiwanej miejscowości

Na terenie gminy Nakło

Na terenie powiatu Nakielskiego

Poza powiatem

Robi zakupy codzienne, małe, podstawowe

Robi zakupy „duże”,
np. chemia, ubrania, większe zapasy żywności

Pracuje

Korzysta z rozrywki, instytucji kultury itp.

15. Czy uważa Pan(i), że ma Pan(i) realny wpływ na to, co dzieje się w Pani/Pana najbliższym otoczeniu (mieście, dzielnicy)?

zdecydowanie tak, czuję, że mój głos i działania są istotne i mogą zmieniać moje otoczenie
tak, czuję, że mój głos i działania są ważne, ale nie zawsze są w stanie zmienić moje otoczenie
tak, czuję, że mój głos i działania są ważne, ale nie podejmuję działań zmierzających do wprowadzania zmian w otoczeniu
nie, mój głos i działania nie mają znaczenia i nie wpływają na otoczenie

V. Metryka

16. Płeć

kobieta
mężczyzna

17. Przedział wiekowy

Do 18 18-24
25-34 35-44
45-54 55-64
65 i więcej

18. Wykształcenie

wyższe
średnie, średnie branżowe
zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe
gimnazjalne, podstawowe

19. Jak Pani/Pan ocenia sytuację materialną swojej rodziny:

bardzo dobrze

dobrze

przeciętnie

źle

bardzo źle

20. Gdzie w perspektywie najbliższych 5 lat chciałaby / chciałby Pani / Pan mieszkać?

Tu gdzie mieszkam obecnie
W innej miejscowości w gminie Nakło nad Notecią
W Bydgoszczy
W innej miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego
W innej miejscowości poza terenem województwa kujawsko-pomorskiego, ale w Polsce
Za granicą
Trudno powiedzieć

21. Jeśli planuje Pani / Pan zmianę miejsca zamieszkania, proszę napisać dlaczego / co jest tego powodem?

22. Od jak dawna prowadzi Pan(i) działalność gospodarczą w Gminie Nakło nad Notecią?

Poniżej 1 roku

1 – 3 lata

4 – 6 lat

7 – 15 lat

Powyżej 15 lat

23. Jaka jest wielkość przedsiębiorstwa (ilość zatrudnionych osób)?

Jednoosobowa działalność gospodarcza 11-50 osób
2-4 osób 51-249 osób
5-10 osób 250 i więcej osób

24. Zasięg działalności przedsiębiorstwa:

Lokalny – obejmujący nie więcej niż województwo
Regionalny – obejmujący więcej niż jedno województwo, województwa ościenne
Krajowy – wiele województw, w różnych częściach kraju
Międzynarodowy w ramach UE
Międzynarodowy poza UE

25. Proszę określić główny profil działalności przedsiębiorstwa:

handel

produkcja

usługi

mieszane

trudno powiedzieć

26. Proszę określić główny profil działalności przedsiębiorstwa:

handel spożywczy, przemysłowy
budownictwo
przetwórstwo przemysłowe – produkcja artykułów spożywczych, napojów, mebli, odzieży itp.
gastronomia, restauracje, puby
reklama, druk, wydawnictwo, usługi video, audio, obsługa muzyczna, fotografia itp.
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – księgowość, usługi prawne, doradztwo, badania, architektura, projektowanie
transport i gospodarka magazynowa
naprawa pojazdów samochodowych
usługi rzemieślnicze – krawiec, szewc, fryzjer, kominiarz, jubiler, naprawa sprzętów i urządzeń itp.
pozostała działalność usługowa
zakwaterowanie, hotele
działalność finansowa i ubezpieczeniowa
obsługa rynku nieruchomości
edukacja, szkolenia, kursy
działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – sport, gimnastyka
opieka zdrowotna i pomoc społeczna
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
górnictwo i wydobywanie
hutnictwo
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja
administrowanie i działalność wspierająca
administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
gospodarstwo domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwo domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
nie potrafię wskazać branży

27. Proszę odnieść się do poniższych twierdzeń i wskazać, w jakim stopniu Pani / Pan utożsamia się/jak mocno jest związany/związana z każdym z wymienionych obszarów.

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Ani tak, ani nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Jestem mocno związana/y z miejscowością, w której mieszkam

Jestem mocno związana/y z Gminą Nakło nad Notecią

Jestem mocno związana/y z powiatem nakielskim

Jestem mocno związana/y z Ziemią Krajeńską

Jestem mocno związana/y z województwem kujawsko-pomorskim

Jestem mocno związana/y z Polską