Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Nakło nad Notecią prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej aktualnej kondycji badanego obszaru oraz ważnych Państwa zdaniem zadań rozwojowych, które powinny zostać podjęte w przyszłości. Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania strategicznego w Gminie.


Nakło nad Notecią – to gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim. Zamieszkuje ją obecnie około 32 tys. ludzi. Gminę Nakło nad Notecią tworzy łącznie 30 miejscowości, które wymienione zostały w pierwszym pytaniu ankiety. Na poniższej mapie znajdą Państwo obrys terenu gminy, która została objęta badaniem. Badanie skierowane jest wyłączenie do osób zamieszkujących Miasto i Gminę Nakło nad Notecią


Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 10-15 minut. Jeśli nie wskazano inaczej, proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź


Z góry dziękujemy za udział w badaniu i podzielenie się Państwa opiniami.I. Informacje ogólne

1. Proszę wskazać, którą z miejscowości Gminy Nakło nad Notecią Pani/Pan zamieszkuje?

Nakło n. Notecią Bielawy Chrząstowo Elżbiecin Gabrielin
Gorzeń Gostusza Gumnowice Janowo Karnowo
Karnówko Kazin Kaźmierowo Lubaszcz Małocin
Michalin Minikowo Niedola Nowakówko Olszewka
Paterek Piętacz Polichno Potulice Rozwarzyn
Suchary Ślesin Trzeciewnica Wieszki Występ
Inna

2. Czy uważa Pan(i), że Gmina Nakło nad Notecią jest dobrym miejscem do życia?

zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak trudno powiedzieć

3. Czy uważa Pan(i), że miejscowość w Gminie Nakło nad Notecią, w której Pan(i) mieszka jest dobrym miejscem do życia?

zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak trudno powiedzieć

4. Od jak dawna zamieszkuje Pan(i) Gminę Nakło nad Notecią?

urodziłem(am) się tu a moja rodzina mieszka tu od kilku pokoleń
mieszkam tu od urodzenia
mieszkam tu powyżej 20 lat
mieszkam tu 10-20 lat
mieszkam tu 5-10 lat
mieszkam tu krócej niż 5 lat

II. Ocena gminy

5. Spośród wymienionych elementów infrastruktury oraz oferty dostępnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią, proszę określić jak ocenia Pan(i) ich aktualny stan/dostępność. Proszę odnieść się do każdej z kategorii.

Jakość dróg
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Dostępność miejsc parkingowych
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Liczba ścieżek rowerowych
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Stan instalacji wodno-kanalizacyjnej
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Dostępność transportu publicznego
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Stan techniczny chodników i oświetlenia
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Czystość na terenie gminy
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Odbiór odpadów komunalnych (śmieci)
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Dostępność miejsc spędzania wolnego czasu – place zabaw, skwery, miejsca zielone itp.
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Jakość środowiska naturalnego (np. stan powietrza)
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Możliwość znalezienia zatrudnienia
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Możliwość rozwoju/prowadzenia działalności gospodarczej
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Poczucie bezpieczeństwa
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Aktywność organizacji pozarządowych
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Aktywność mieszkańców w podejmowaniu wspólnych działań
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Oferta instytucji kultury
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
>Oferta sportowa i rekreacyjna
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Dostępność szkół, przedszkoli, żłobków
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Dostępność miejsc usługowych i handlu
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Dostępność lokali gastronomicznych, kawiarni
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Jakość obsługi w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach gminnych
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Otwartość władz na inicjatywy mieszkańców
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Możliwość wynajmu/zakupu mieszkania
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Jakość skomunikowania z większymi miastami
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Atrakcyjność turystyczna gminy
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Możliwość rozwoju zawodowego
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze

6. Co Pana/Pani zdaniem jest największą zaletą, mocną stroną, atutem Nakła nad Notecią?

7. Co Pana/Pani zdaniem jest największą wadą, słabą stroną Nakła nad Notecią? (wpisz odpowiedź)

8. Co/jakie elementy związane z funkcjonowaniem Gminy Nakło nad Notecią powinny Pani/Pana zdaniem zostać poprawione w następnych latach w pierwszej kolejności?

III. Rynek pracy

9. Proszę wskazać, czy jest Pan(i) osobą

Pracującą lub niepracującą, poszukującą zatrudnienia -> przejdź do pytania 10
Niepracującą, nieposzukującą zatrudnienia -> przejdź do części IV

10. W jaki sposób ocenia Pan(i) poszczególne elementy związane z rynkiem pracy na ternie Gminy Nakło nad Notecią?

Możliwość znalezienia zatrudnienia
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Wysokość zarobków
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Możliwość znalezienia „dobrej” pracy
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Możliwość znalezienia pracowników
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Możliwość przekwalifikowania się
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Możliwość założenia własnej działalności gospodarczej
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze

11. Czy czuje się Pan(i) zagrożona/zagrożony perspektywą utraty pracy?

Bardzo się tego obawiam
Trochę się tego obawiam
Nie obawiam się

12. Co zrobił(a)by Pan(i), gdyby utracił(a) Pan(i) pracę?

Wyjechał(a)bym z miejscowości, w której mieszkam obecnie
Zapisał(a)bym się na kursy dokształcające, rozwijał(a) dotychczasowe umiejętności
Zmienił(a)bym zawód, zdobywał(a)bym nowe umiejętności
Szukał(a)bym pracy za granicą
Założył(a)bym własną firmę
Wziąłbym / wzięłabym taką pracę jaka jest, nie ważne w jakim zawodzie, nawet poniżej moich kwalifikacji
Zarejestrował(a)bym się jako osoba bezrobotna
Zrobił(a)bym coś innego, co?

IV. Czas wolny

13. Proszę o określenie gdzie wykonuje Pan(i) następujące czynności?

Robi zakupy codzienne, małe, podstawowe
W zamieszkiwanej miejscowości
Na terenie gminy Nakło
Na terenie powiatu Nakielskiego
Poza powiatem
Robi zakupy „duże” – np. chemia, ubrania, większe zapasy żywności
W zamieszkiwanej miejscowości
Na terenie gminy Nakło
Na terenie powiatu Nakielskiego
Poza powiatem
Pracuje
W zamieszkiwanej miejscowości
Na terenie gminy Nakło
Na terenie powiatu Nakielskiego
Poza powiatem
Korzysta z rozrywki, instytucji kultury itp.
W zamieszkiwanej miejscowości
Na terenie gminy Nakło
Na terenie powiatu Nakielskiego
Poza powiatem

14. Czy uważa Pan(i), że ma Pan(i) realny wpływ na to, co dzieje się w Pani/Pana najbliższym otoczeniu (mieście, dzielnicy)?

zdecydowanie tak, czuję, że mój głos i działania są istotne i mogą zmieniać moje otoczenie
tak, czuję, że mój głos i działania są ważne, ale nie zawsze są w stanie zmienić moje otoczenie
tak, czuję, że mój głos i działania są ważne, ale nie podejmuję działań zmierzających do wprowadzania zmian w otoczeniu
nie, mój głos i działania nie mają znaczenia i nie wpływają na otoczenie

15. Czy poniższe stwierdzenie odzwierciedla Pana(i) stosunki z sąsiadami czy też nie?


"Staram się tak postępować, by nikt z sąsiadów nie miał do mnie pretensji, ale nie utrzymuję z nimi kontaktów towarzyskich"

zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak trudno powiedzieć

16. Czy poniższe stwierdzenie odzwierciedla Pana(i) stosunki z sąsiadami czy też nie?


"W miarę możliwości unikam sąsiadów i z nikim się nie kontaktuję."

zdecydowanie nie raczej nie raczej tak zdecydowanie tak trudno powiedzieć

V. Metryka

17. Płeć

kobieta
mężczyzna

18. Przedział wiekowy

Do 18
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 i więcej

19. Wykształcenie

wyższe
średnie, średnie branżowe
zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe
gimnazjalne, podstawowe

20. Status na rynku pracy

pracujący
prowadzący działalność
rolnik
nie pracuje, zajmuje się domem
uczeń, student
emeryt, rencista
bezrobotny
inne

21. Jak Pani/Pan ocenia sytuację materialną swojej rodziny:

bardzo dobrze dobrze przeciętnie źle bardzo źle

22. Gdzie w perspektywie najbliższych 5 lat chciałaby/chciałby Pani/Pan mieszkać?

Tu gdzie mieszkam obecnie
W innej miejscowości w gminie Nakło nad Notecią
W Bydgoszczy
W innej miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego
W innej miejscowości poza terenem województwa kujawsko-pomorskiego, ale w Polsce
Za granicą
Trudno powiedzieć

23. Jeśli planuje Pan(i) zmianę miejsca zamieszkania proszę napisać dlaczego/co jest tego powodem?

24. Proszę odnieść się do poniższych twierdzeń i wskać w jakim stopniu Pani/Pan utożsamia się/jak mocno jest związany/związana z każdym z wymienionych obszarów.

Jestem mocno związana/y z miejscowością, w której mieszkam
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Ani tak, ani nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Jestem mocno związana/y z Gminą Nakło nad Notecią
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Ani tak, ani nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Jestem mocno związana/y z powiatem nakielskim
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Ani tak, ani nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Jestem mocno związana/y z Ziemią Krajeńską
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Ani tak, ani nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Jestem mocno związana/y z województwem kujawsko-pomorskim
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Ani tak, ani nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Jestem mocno związana/y z Polską
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Ani tak, ani nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak