Szanowni Państwo,

W związku z pracami nad Aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nakło nad Notecią wraz z opracowaniem audytu miejskiego prowadzonego w ramach projektu Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w mieście Nakło nad Notecią , zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu ankietowym dotyczącym współpracy organizacji pozarządowych z gminą, aktualnej jakości życia w gminie, Państwa potrzeb i propozycji zmian w funkcjonowaniu Gminy i jej instytucji.


Wszelkie uzyskane w trakcie badania dane posłużą tylko i wyłącznie realizacji celów związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju. Ankieta ma charakter całkowicie anonimowy, a zgromadzone za jej pomocą dane, prezentowane będą w raporcie badawczym w sposób zbiorczy, bez możliwości identyfikacji pojedynczych wypowiedzi.
Z góry dziękujemy za wszelkie udzielone odpowiedzi i wyrażone opinie.


Wypełnienie ankiety zajmuje około 15 minut. Jeśli nie wskazano inaczej, proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

I. Informacje ogólne

1. Proszę wskazać, jaka jest forma prawna organizacji:

fundacja
stowarzyszenie
spółdzielnia
stowarzyszenie rejestrowane
inna
nie wiem

2. Czy organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego?

tak
nie

3. Proszę wskazać, w które z miejscowości Gminy Nakło organizacja ma siedzibę:

Nakło n. Notecią Bielawy Chrząstowo Elżbiecin Gabrielin
Gorzeń Gostusza Gumnowice Janowo Karnowo
Karnówko Kazin Kaźmierowo Lubaszcz Małocin
Michalin Minikowo Niedola Nowakówko Olszewka
Paterek Piętacz Polichno Potulice Rozwarzyn
Suchary Ślesin Trzeciewnica Wieszki Występ
Inna

II. Funkcjonowanie organizacji

4. Jakie są szczegółowe obszary działalności Pani / Pana organizacji?

W kolumnie „Wszystkie” – zaznacz te obszary, w których organizacja w ogóle prowadzi działalność.
W kolumnie „Kluczowe” zaznacz tylko te obszary, które są najważniejsze (maksymalnie 2 obszary).
Obszary:

Wszyskie

Kluczowe

pomoc społeczna

ochrona zdrowia

oświata i edukacja

kultura i sztuka

ekologia i ochrona środowiska

sport, turystyka

rozwój lokalny

gospodarka, finanse

niepełnosprawni

rynek pracy

religia, wyznanie

prawa człowieka

państwo, prawo, polityka

problemy wsi, rolnictwo

problemy grup zawodowych

nauka, technika

wsparcie instytucji, organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich

działalność międzynarodowa

młodzież

seniorzy

inna

5. Jaki jest zasięg terytorialny działalności Pani / Pana organizacji?

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica)
gmina / miasto
miasto (na prawach powiatu) / powiat
województwo / region
cała Polska
Europa / cały świat

6. Jakie są źródła finansowania Waszej organizacji?

W kolumnie „Wszystkie” – zaznacz te te źródła, z których organizacja w ogóle korzysta.
W kolumnie „Kluczowe” zaznacz tylko te źródła, które są najważniejsze (maksymalnie 2).
Źródła finansowania:

Wszyskie

Kluczowe

składki członkowskie

darowizny, spadki

wpływy z działalności gospodarczej

dotacje rządowe

dotacje samorządowe (w tym PUSP)

dotacje UE

dotacje innych grantodawców

wpłaty i opłaty adresatów projektów i działań

inne źródła

7. Proszę określić jak Pan(i) ocenia poszczególne elementy związane z funkcjonowaniem Waszej organizacji

Bardzo źle

Źle

Ani dobrze, ani źle

Dobrze

Bardzo dobrze

Wyposażenie organizacji w urządzenia, sprzęt związany z waszym obszarem działania

Sytuację finansową waszej organizacji

Sytuację kadrową waszej organizacji

Współpracę z instytucjami samorządowymi

Współpracę z innymi instytucjami podobnymi do Waszej organizacji

III. Współpraca z samorządem

8. Czy organizacja współpracowała z samorządem Nakła nad Notecią lub jego jednostkami organizacyjnymi w ostatnim roku?

(z Urzędem Miasta i Gminy Naklo nad Notecią, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Biblioteką itp.)
tak
nie
nie wiem-> przejdź do części V Podmioty niewspółpracujące

IV. Podmioty współpracujące

9. Z jakimi podmiotami organizacja współpracowała? (chodzi o współpracę w dowolnej formie, finansową lub niefinansową z Urzędem Miasta i Gminy Naklo nad Notecią, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Biblioteką itp.)

Można zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (oraz jego wydziały)
Przedszkole
Szkoła
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią
Muzeum Ziemi Krajeńskiej
Straż Miejska
Nakielski Ośrodek Kultury
inna

10. Jak Pani / Pan ocenia dotychczasową współpracę swojej organizacji z samorządem i/lub jego instytucjami?

Bardzo źle

Źle

Średnio

Dobrze

Bardzo dobrze

Wymiar merytoryczny – realizacja celów organizacji

Wymiar techniczny – komunikacja, sprawy formalne

Wymiar finansowy – poziom i elastyczność finansowania

11. Jakie Pani/Pana zdaniem są główne bariery (na podstawie własnych doświadczeń), które wpływają negatywnie na jakość i efektywność współpracy organizacji pozarządowych i samorządów.

Można zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi

Nadmierna biurokracja w JST
Niejasne kryteria oceny wniosków
Niski poziom środków przeznaczony na dofinansowanie wielu projektów
Niski poziom dofinansowania zadań
Brak pomocy ze strony JST w realizacji projektów
Zmiany warunków (w tym finansowych) w trakcie realizacji projektu
Zagrożenie płynności finansowania realizacji projektu przez NGO
Zagrożenie sankcjami, możliwość nieświadomego naruszenia zasad i umowy
Brak przedstawicieli NGO w gremiach oceniających projekty
Nieprofesjonalne podejście ze strony organizacji (np. bałagan w księgowości)

12. Co Pana/Pani zdaniem jest największą zaletą, mocną stroną, współpracy z samorządem Nakła nad Notecią?

13. Pana/Pani zdaniem jest największą wadą, słabą stroną współpracy z samorządem Nakła nad Notecią?

14. Co Pani/Pana zdaniem może zrobić samorząd, aby współpraca z organizacjami była bardziej efektywna oraz przynosiła maksymalne korzyści?

IV. Podmioty niewspółpracujące

15. Jakie Pani/Pana zdaniem są przyczyny, które decydują o nie podejmowaniu przez Pani/Pana organizację współpracy z samorządem?

Można zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi

Obawa o utratę niezależności organizacji
Nadmierna biurokracja w JST
Brak adekwatnej oferty ze strony samorządu
Skomplikowane procedury składania i rozliczania wniosków o dotacje
Niski poziom środków przeznaczony na dofinansowanie wielu projektów
Konieczność zapewnienia finansowego wkładu własnego
Niejasne kryteria oceny wniosków
Brak pomocy ze strony JST w realizacji projektów
Zmiany warunków (w tym finansowych) w trakcie realizacji projektu
Zagrożenie płynności finansowania realizacji projektu przez NGO
Konsekwencje naruszenia zapisów umowy o dofinansowanie z samorządem
Brak przedstawicieli NGO w gremiach oceniających projekty
Niewystarczający profesjonalizm organizacji (np. księgowość)
Posiadanie własnych środków finansowych pochodzących z innych źródeł
Brak zainteresowania ofertą organizacji ze strony samorządu
Animozje, zaszłości osobiste
Specjalistyczny profil działania – brak tematu współpracy
Brak zainteresowania ze strony członków organizacji realizacją takich zadań
Inna

16. Co mogłoby skłonić Pani / Pana organizację do rozpoczęcia współpracy z samorządem?

Można zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi

Zwiększenie środków przeznaczanych na konkursy dla organizacji pozarządowych
Możliwość realizacji dużych projektów
Możliwości promocji działalności organizacji
Bezpośrednie zaproszenie do wspólnego projektu lub programu
Zaproszenie do współpracy merytorycznej w charakterze ekspertów (np. w komisjach rady gminy/miasta)
Większe zainteresowanie samorządu sprawami i problemami organizacji
Skuteczniejsze informowanie o planowanych przedsięwzięciach ze strony samorządu
Uproszczenie procedur związanych z przyznawaniem i rozliczaniem przyznanych środków finansowych
Większe wykorzystanie narzędzi informatycznych w przyznawaniu i rozliczaniu środków finansowych
Zaproszenie do współpracy w stałym forum NGO – samorząd (np. Rada pożytku publicznego)
Możliwość udziału w przedsięwzięciach samorządu w roli partnera
Bezpośrednie zaproszenie na szkolenie, seminarium, spotkanie organizowane przez samorząd
Oferta wsparcia doradczego ze strony samorządu w pozyskiwaniu przez NGO środków oferowanych przez innych grantodawców
Oferta wsparcia technicznego dla organizacji ze strony samorządu (np. siedziba, sprzęt, promocja, możliwość wykorzystania zasobów biurowych)
Uruchomienie ośrodka wspierania organizacji pozarządowych
Zmiana ekipy rządzącej w samorządzie
Zmiany personalne w samorządzie / nowe osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi
Propozycja finansowania zadań wprost związanych z celami statutowymi organizacji
100% finansowania zadań powierzonych do realizacji organizacjom
Zachęta pochodząca ze strony innych organizacji pozarządowych
Wzrost przejrzystości i jawności procedur wyboru projektów
Możliwość realnego wpływu na kształt strategii rozwoju gminy / miasta
Inna

17. Co Pani/Pana zdaniem może zrobić samorząd, aby współpraca z organizacjami była bardziej efektywna oraz przynosiła maksymalne korzyści?

VI. Pytania o jakość życia w gminie

18. Czy uważa Pani / Pan, że Gmina Nakło nad Notecią jest dobrym miejscem do życia?

zdecydowanie nie

raczej nie

raczej tak

zdecydowanie tak

trudno powiedzieć

19. Spośród wymienionych elementów infrastruktury oraz oferty dostępnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią, proszę określić jak ocenia Pan(i) ich aktualny stan/dostępność. Proszę odnieść się do każdej z kategorii.

Bardzo źle

Źle

Średnio

Dobrze

Bardzo dobrze

Jakość dróg

Dostępność miejsc parkingowych

Liczba ścieżek rowerowych

Stan instalacji wodno-kanalizacyjnej

Dostępność transportu publicznego

Stan techniczny chodników i oświetlenia

Czystość na terenie gminy

Odbiór odpadów komunalnych (śmieci)

Dostępność miejsc spędzania wolnego czasu – place zabaw, skwery, miejsca zielone itp.

Jakość środowiska naturalnego (np. stan powietrza)

Możliwość znalezienia zatrudnienia

Możliwość rozwoju/prowadzenia działalności gospodarczej

Poczucie bezpieczeństwa

Aktywność organizacji pozarządowych

Aktywność mieszkańców w podejmowaniu wspólnych działań

Oferta instytucji kultury

Oferta sportowa i rekreacyjna

Dostępność szkół, przedszkoli, żłobków

Dostępność miejsc usługowych i handlu

Dostępność lokali gastronomicznych, kawiarni

Jakość obsługi w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach gminnych

Otwartość władz na inicjatywy mieszkańców

Możliwość wynajmu/zakupu mieszkania

Możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet

Jakość skomunikowania z większymi miastami

Atrakcyjność turystyczna gminy

Możliwość rozwoju zawodowego

20. Czy uważa Pan(i), że ma Pan(i) realny wpływ na to, co dzieje się w Pani/Pana najbliższym otoczeniu (mieście, dzielnicy)?

Zdecydowanie tak, czuję, że mój głos i działania są istotne i mogą zmieniać moje otoczenie
Tak, czuję, że mój głos i działania są ważne, ale nie zawsze są w stanie zmienić moje otoczenie
Tak, czuję, że mój głos i działania są ważne, ale nie podejmuję działań zmierzających do wprowadzania zmian w otoczeniu
Nie, mój głos i działania nie mają znaczenia i nie wpływają na otoczenie

21. Co Pana/Pani zdaniem jest największą zaletą, mocną stroną, atutem Nakła nad Notecią?

22. Co Pana/Pani zdaniem jest największą wadą, słabą stroną Nakła nad Notecią?

23. Co/jakie elementy związane z funkcjonowaniem Gminy Nakło nad Notecią powinny Pani/Pana zdaniem zostać poprawione w następnych latach w pierwszej kolejności?

VII. Metryka

24. Płeć

kobieta
mężczyzna

25. Przedział wiekowy

Do 18
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 i więcej

26. Wykształcenie

wyższe
średnie, średnie branżowe
zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe
gimnazjalne, podstawowe

27. Jak Pani/Pan ocenia sytuację materialną swojej rodziny:

bardzo dobrze dobrze przeciętnie źle bardzo źle

28. Gdzie w perspektywie najbliższych 5 lat chciałaby / chciałby Pani / Pan mieszkać?

Tu gdzie mieszkam obecnie
W innej miejscowości w gminie Nakło nad Notecią
W Bydgoszczy
W innej miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego
W innej miejscowości poza terenem województwa kujawsko-pomorskiego, ale w Polsce
Za granicą
Trudno powiedzieć

29. Jeśli planuje Pani / Pan zmianę miejsca zamieszkania, proszę napisać dlaczego / co jest tego powodem?

30. Proszę odnieść się do poniższych twierdzeń i wskazać, w jakim stopniu Pani / Pan utożsamia się/jak mocno jest związany/związana z każdym z wymienionych obszarów.

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Ani tak, ani nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Jestem mocno związana/y z miejscowością, w której mieszkam

Jestem mocno związana/y z Gminą Nakło nad Notecią

Jestem mocno związana/y z powiatem nakielskim

Jestem mocno związana/y z Ziemią Krajeńską

Jestem mocno związana/y z województwem kujawsko-pomorskim

Jestem mocno związana/y z Polską