Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad dokumentem pod tytułem „Strategia Rozwoju Powiatu Lęborskiego”, zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu, w którym prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących aktualnej kondycji badanego obszaru oraz ważnych Państwa zdaniem zadań rozwojowych, które powinny zostać podjęte w przyszłości. Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania strategicznego w powiecie. Z góry dziękujemy za udział w badaniu.


Powiat lęborski leży w północno-zachodniej części województwa pomorskiego. Swym zasięgiem obejmuje obszar 707 km2 na którym zamieszkuje 64.000 mieszkańców. Utworzony został w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Lębork. W skład powiatu wchodzą miasta Lębork i Łeba oraz gminy: Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko. Badanie skierowane jest wyłącznie do mieszkańców powiatu lęborskiego, gdyż dotyczy wyłącznie tego obszaru.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 15 minut. Jeśli nie wskazano inaczej, proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

I Informacje ogólne

1. Proszę wskazać, którą z gmin powiatu lęborskiego zamieszkujesz?

Lębork Nowa Wieś Lęborska
Łeba Wicko
Cewice

2. Czy Pan(i) że powiat lęborski jest dobrym miejscem do życia?

zdecydowanie nie

raczej nie

raczej tak

zdecydowanie tak

trudno powiedzieć

3. Czy uważa Pan(i), że gmina, w której Pan(i) mieszka jest dobrym miejscem do życia?

zdecydowanie nie

raczej nie

raczej tak

zdecydowanie tak

trudno powiedzieć

4. Od jak dawna zamieszkuje Pan(i) teren powiatu lęborskiego – łącznie z czasem zamieszkiwania w obecnej miejscowości?

urodziłem(am) się tu, a moja rodzina mieszka tu od kilku pokoleń

mieszkam tu od urodzenia

mieszkam tu powyżej 20 lat

mieszkam tu 10-20 lat

mieszkam tu 5-10 lat

mieszkam tu krócej niż 5 lat

II Ocena funkcjonowania powiatu lęborskiego

5. Spośród wymienionych elementów infrastruktury oraz oferty dostępnej na terenie zamieszkiwanej gminy, proszę określić, jak ocenia Pan(i) ich aktualny stan/dostępność. Proszę odnieść się do każdej z kategorii.

Proszę odnieść się do każdej z kategorii.

Bardzo źle

Źle

Ani dobrze, ani źle

Dobrze

Bardzo dobrze

Liczba ścieżek rowerowych

Stan instalacji wodno-kanalizacyjnej

Stan techniczny chodników i oświetlenia

Czystość na terenie gminy

Estetyka/ogólny wygląd gminy

Dostępność miejsc spędzania wolnego czasu – place zabaw, skwery, miejsca zielone itp.

Możliwość znalezienia zatrudnienia

Możliwość rozwoju/prowadzenia działalności gospodarczej

Aktywność mieszkańców w podejmowaniu wspólnych działań

Dostępność miejsc usługowych i handlu

Dostępność lokali gastronomicznych, kawiarni

Możliwość wynajmu/zakupu mieszkania / domu

6. Spośród wymienionych elementów infrastruktury oraz oferty dostępnej na terenie powiatu lęborskiego, proszę określić jak ocenia Pan(i) ich aktualny stan/dostępność. Proszę odnieść się do każdej z kategorii.

Proszę odnieść się do każdej z kategorii.

Bardzo źle

Źle

Ani dobrze, ani źle

Dobrze

Bardzo dobrze

Nie mam zdania

Jakość dróg powiatowych / dróg dojazdowych do sąsiednich miejscowości

Możliwość dojazdu do okolicznych miejscowości

Dostępność transportu publicznego (komunikacji PKS)

Częstotliwość kursowania transportu publicznego (komunikacji PKS)

Dostępność transportu oferowanego przez prywatnych przewoźników

Częstotliwość kursowania prywatnych przewoźników

Możliwość dotarcia do większych miejscowości transportem zbiorowym (PKS, PKP, prywatni przewoźnicy)

Dostępność placówek edukacyjnych na poziomie średnim na terenie powiatu

Jakość kształcenia w placówkach edukacyjnych na poziomie szkoły średniej na terenie powiatu

Dostępność wsparcia oferowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku (np. możliwość uzyskania świadczeń, pomocy, informacji itp.)

Dostępność oferty pomocowej skierowanej dla osób z niepełnosprawnościami

Możliwość uzyskania wsparcia dla seniorów / programów skierowanych do seniorów

Jakość funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej na terenie powiatu

Możliwość uzyskania wsparcia rzecznika praw konsumentów w powiecie lęborskim

Działalność instytucji kultury powiatu lęborskiego – np. Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku

Dostępność instytucji / obiektów sportowych np. szlaków pieszych, rowerowych, kajakowych

Poczucie bezpieczeństwa na terenie powiatu lęborskiego

Jakość funkcjonowania Policji w powiecie lęborskim

Jakość funkcjonowania Straży Pożarnej w powiecie lęborskim

Jakość funkcjonowania szpitala w powiecie lęborskim (Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku)

Jakość działań władz powiatowych związanych ochroną środowiska (stan powietrza, wody, lasów)

Jakość działań władz powiatowych związanych ochroną przeciwpowodziową

Jakość programów wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku

Działania promocyjne prowadzone przez instytucje powiatu lęborskiego

Atrakcyjność turystyczna powiatu lęborskiego

Współpraca Starostwa Powiatowego z organizacjami pozarządowymi

Jakość funkcjonowania i obsługi/załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Lęborku

7. Co Pana/Pani zdaniem jest największą zaletą, mocną stroną, atutem zamieszkiwania na ternie powiatu lęborskiego?

8. Co Pana/Pani zdaniem jest największą wadą, słabą stroną zamieszkiwania na terenie powiatu lęborskiego?

9. Co/jakie elementy związane z funkcjonowaniem powiatu lęborskiego powinny Pani/Pana zdaniem zostać poprawione w następnych latach w pierwszej kolejności?

III Rynek pracy

10. Proszę wskazać, czy jest Pan(i) osobą:

Pracującą lub niepracującą, poszukującą zatrudnienia
Niepracującą, nieposzukującą zatrudnienia

11. Jeśli jest Pan(i) osobą pracującą proszę wskazać, gdzie fizycznie zlokalizowane jest miejsce, w którym wykonuje Pan(i) pracę?

W zamieszkiwanej miejscowości
Na terenie powiatu lęborskiego
W Trójmieście
W innym miejscu, (poza powiatem lęborskim i Trójmiastem)

12. Ile czasu średnio zajmuje Pani/Panu dojazd do pracy?

Do 15 minut Do 90 minut
Do 30 minut Powyżej 90 minut
Do 60 minut Nie dojeżdżam do pracy
Trudno powiedzieć

13.W jaki sposób oceniasz poszczególne elementy związane z rynkiem pracy na ternie powiatu lęborskiego?

Bardzo źle

Źle

Ani dobrze, ani źle

Dobrze

Bardzo dobrze

Możliwość znalezienia zatrudnienia

Wysokość zarobków

Możliwość znalezienia „dobrej” pracy

Możliwość znalezienia pracowników

Możliwość przekwalifikowania się

Możliwość założenia własnej działalności gospodarczej

14. Czy czuje się Pan(i) zagrożona/zagrożony perspektywą utraty pracy?

Bardzo się tego obawiam
Trochę się tego obawiam
Nie obawiam się

15. Co zrobił(a)by Pan(i), gdyby utracił(a) Pan(i) pracę?

Wyjechał(a)bym z miejscowości, w której mieszkam obecnie
Zapisał(a)bym się na kursy dokształcające, rozwijał(a) dotychczasowe umiejętności
Zmienił(a)bym zawód, zdobywał(a)bym nowe umiejętności
Szukał(a)bym pracy za granicą
Założył(a)bym własną firmę
Wziąłbym / wzięłabym taką pracę jaka jest, nie ważne w jakim zawodzie, nawet poniżej moich kwalifikacji
Zarejestrował(a)bym się jako osoba bezrobotna
Zrobił(a)bym coś innego, co?

IV Czas wolny, sprawy społeczne

16. Proszę o określenie gdzie wykonuje Pan(i) następujące czynności?

W zamieszkiwanej miejscowości

Na terenie powiatu lęborskiego

W Trójmieście

W innym miejscu

Robi zakupy codzienne, małe, podstawowe

Robi zakupy „duże” – np. chemia, ubrania, większe zapasy żywności

Korzysta z rozrywki, instytucji kultury itp.

17. Czy uważa Pan(i), że ma Pan(i) realny wpływ na to, co dzieje się w Pani/Pana najbliższym otoczeniu (miejscowości, gminie)?

zdecydowanie tak, czuję, że mój głos i działania są istotne i mogą zmieniać moje otoczenie
tak, czuję, że mój głos i działania są ważne, ale nie zawsze są w stanie zmienić moje otoczenie
tak, czuję, że mój głos i działania są ważne, ale nie podejmuję działań zmierzających do wprowadzania zmian w otoczeniu
nie, mój głos i działania nie mają znaczenia i nie wpływają na otoczenie

VII Metryka

Płeć

kobieta mężczyzna

Przedział wiekowy

Do 18
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 i więcej

Wykształcenie

wyższe
średnie, średnie branżowe
zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe
gimnazjalne, podstawowe

Status na rynku pracy

pracujący uczeń, student
prowadzący działalność emeryt, rencista
rolnik bezrobotny
nie pracuje, zajmuje się domem inne

Jak Pani/Pan ocenia sytuację materialną swojej rodziny:

bardzo dobrze dobrze przeciętnie źle bardzo źle

Gdzie w perspektywie najbliższych 5 lat chciałaby/chciałby Pani/Pan mieszkać?

Tu gdzie mieszkam obecnie
W innej miejscowości w powiecie lęborskim
W Trójmieście
W innej miejscowości województwa pomorskiego
W innej miejscowości poza terenem województwa pomorskiego, ale w Polsce
Za granicą
Trudno powiedzieć

Jeśli planuje Pan(i) zmianę miejsca zamieszkania proszę napisać dlaczego/co jest tego powodem?

Proszę zaznaczyć kim czujesz się myśląc o swojej tożsamości w pierwszej i drugiej kolejności? Która tożsamość/tożsamości są dla ciebie najważniejsza?

W pierwszej kolejności czuję się: W drugiej kolejności czuję się:
Europejczykiem/Europejką Europejczykiem/Europejką
Polakiem/Polką Polakiem/Polką
Kaszubem/Kaszubką Kaszubem/Kaszubką
Mieszkańcem/mieszkanką Pomorza Mieszkańcem/mieszkanką Pomorza
Mieszkańcem/mieszkanką powiatu lęborskiego Mieszkańcem/mieszkanką powiatu lęborskiego
Mieszkańcem/mieszkanką miejscowości Mieszkańcem/mieszkanką miejscowości
Kimś innym, kim?
Kimś innym, kim?