Szanowni Państwo,

w związku z pracami nad dokumentem pod tytułem „Strategia Rozwoju Powiatu Bielskiego”, zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu, w którym prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących aktualnej kondycji badanego obszaru oraz ważnych Państwa zdaniem zadań rozwojowych, które powinny zostać podjęte w przyszłości. Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania strategicznego w powiecie. Z góry dziękujemy za udział w badaniu.


Powiat bielski to obszar o powierzchni 458 km2 zamieszkiwany przez około 165 tys. ludzi. Obszar ten powiatu zlokalizowany jest w południowej części województwa śląskiego utworzony w ramach reformy administracyjnej w 1999 roku. Powiat jest jak "obwarzanek", bowiem tworzy go 10 gmin tj. Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice otaczających miasto Bielsko-Biała. Badanie skierowane jest wyłącznie do mieszkańców powiatu bielskiego.


Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 15 minut. Jeśli nie wskazano inaczej, proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedźI. Informacje ogólne

1. Proszę wskazać, którą z gmin powiatu bielskiego Pani/Pan zamieszkuje?

Bestwina
Buczkowice
Czechowice-Dziedzice
Jasienica
Jaworze
Kozy
Porąbka
Szczyrk
Wilamowice
Wilkowice
Inna, proszę wpisać jaka

2. Czy uważa Pan(i), że powiat bielski jest dobrym miejscem do życia?

zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
trudno powiedzieć

3. Czy uważa Pan(i), że gmina, w której Pan(i) mieszka jest dobrym miejscem do życia?

zdecydowanie nie
raczej nie
raczej tak
zdecydowanie tak
trudno powiedzieć

4. Od jak dawna zamieszkuje Pan(i) teren powiatu bielskiego – łącznie z czasem zamieszkiwania w obecnej miejscowości?

urodziłem(am) się tu a moja rodzina mieszka tu od kilku pokoleń
mieszkam tu od urodzenia
mieszkam tu powyżej 20 lat
mieszkam tu 10-20 lat
mieszkam tu 5-10 lat
mieszkam tu krócej niż 5 lat

II. Ocena funkcjonowania powiatu bielskiego

5. Spośród wymienionych elementów infrastruktury oraz oferty dostępnej na terenie zamieszkiwanej gminy, proszę określić jak ocenia Pan(i) ich aktualny stan/dostępność. Proszę odnieść się do każdej z kategorii.

Liczba ścieżek rowerowych
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Stan instalacji wodno-kanalizacyjnej
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Stan techniczny chodników i oświetlenia
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Czystość na terenie gminy
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Estetyka/ogólny wygląd gminy
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Dostępność miejsc spędzania wolnego czasu – place zabaw, skwery, miejsca zielone itp.
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Możliwość znalezienia zatrudnienia
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Możliwość rozwoju/prowadzenia działalności gospodarczej
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Aktywność mieszkańców w podejmowaniu wspólnych działań
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Dostępność miejsc usługowych i handlu
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Dostępność lokali gastronomicznych, kawiarni
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Możliwość wynajmu / zakupu mieszkania / domu
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze

6. Spośród wymienionych elementów infrastruktury oraz oferty dostępnej na terenie powiatu bielskiego, proszę określić jak ocenia Pan(i) ich aktualny stan/dostępność. Proszę odnieść się do każdej z kategorii.

Jakość dróg powiatowych / jakość dróg dojazdowych do sąsiednich miejscowości
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Możliwość dojazdu do okolicznych miejscowości
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Dostępność transportu publicznego (komunikacji PKS)
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Częstotliwość kursowania transportu publicznego (komunikacji PKS)
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Częstotliwość transportu oferowanego przez prywatnych przewoźników
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Częstotliwość kursowania prywatnych przewoźników
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Możliwość dotarcia do większych miejscowości transportem zbiorowym (PKS, prywatni przewoźnicy)
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Dostępność placówek edukacyjnych na poziomie średnim na terenie powiatu (poza szkołami w Bielsku-Białej)
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Dostępność placówek edukacyjnych na poziomie średnim usytuowanych na terenie w Bielsku-Białej
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Jakość kształcenia w placówkach edukacyjnych na poziomie szkoły średniej na terenie powiatu
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Jakość kształcenia w placówkach edukacyjnych na poziomie szkoły średniej w Bielsku-Białej
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Dostępność wsparcia oferowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej (np. możliwość uzyskania świadczeń, pomocy, informacji itp.)
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Dostępność oferty pomocowej skierowanej dla osób z niepełnosprawnościami
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Możliwość uzyskania wsparcia dla seniorów / programów skierowanych do seniorów
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Jakość funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej na terenie powiatu
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Możliwość uzyskania pomocy psychologicznej / prawnej np. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Możliwość uzyskania wsparcia rzecznika praw konsumentów w powiecie bielskim
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Działalność instytucji kultury powiatu bielskiego – np. izby regionalne, muzea, galerie
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Dostępność instytucji / obiektów sportowych np. tras narciarskich, szlaków pieszych i rowerowych
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Poczucie bezpieczeństwa na terenie powiatu bielskiego
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Jakość funkcjonowania Policji w powiecie bielskim
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Jakość funkcjonowania Straży Pożarnej w powiecie bielskim
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Jakość działań władz powiatowych związanych ochroną środowiska (stan powietrza, wody, lasów)
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Jakość działań władz powiatowych związanych ochroną przeciwpowodziową
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Jakość programów wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Działania promocyjne prowadzone przez instytucje powiatu bielskiego
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Atrakcyjność turystyczna powiatu bielskiego
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Współpraca Starostwa Powiatowego z organizacjami pozarządowymi
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania
Jakość funkcjonowania i obsługi/załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania

7. Jeśli korzystał(a) Pan(i) z którejś z placówek szpitalnych prowadzonych przez powiat bielski, proszę oceń jakość jej funkcjonowania.

Szpital pediatryczny w Bielsku-Białej
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie korzystałem/korzystałam
Bielskie Centrum Psychiatrii Olszówka w Bielsku-Białej
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie korzystałem/korzystałam
Bielskie Pogotowie Ratunkowe
Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle
Nie korzystałem/korzystałam

8. Co Pana/Pani zdaniem jest największą zaletą, mocną stroną, atutem zamieszkiwania na ternie powiatu bielskiego?

9. Co Pana/Pani zdaniem jest największą wadą, słabą stroną zamieszkiwania na terenie powiatu bielskiego?

10. Co/jakie elementy związane z funkcjonowaniem powiatu bielskiego powinny Pani/Pana zdaniem zostać poprawione w następnych latach w pierwszej kolejności?

III. Rynek pracy

11. Proszę wskazać, czy jest Pan(i) osobą

Pracującą lub niepracującą, poszukującą zatrudnienia
Niepracującą, nieposzukującą zatrudnienia

12. Jeśli jest Pan(i) osobą pracującą proszę wskazać, gdzie fizycznie zlokalizowane jest miejsce, w którym wykonuje Pan(i) pracę?

W zamieszkiwanej miejscowości
Na terenie powiatu bielskiego
W Bielsku-Białej
Poza powiatem bielskim i Bielskiem-Białą
W innym miejscu

13. Ile czasu średnio zajmuje Pani/Panu dojazd do pracy?

Do 15 minut
Do 30 minut
Do 60 minut
Do 90 minut
Powyżej 90 minut
Nie dojeżdżam do pracy
Trudno powiedzieć

14. W jaki sposób ocenia Pan(i) poszczególne elementy związane z rynkiem pracy na ternie powiatu bielskiego?

Możliwość znalezienia zatrudnienia
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Wysokość zarobków
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Możliwość znalezienia „dobrej” pracy
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Możliwość znalezienia pracowników
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Możliwość przekwalifikowania się
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Możliwość założenia własnej działalności gospodarczej
Bardzo źle
Źle
Ani dobrze, ani źle
Dobrze
Bardzo dobrze

15. Czy czuje się Pan(i) zagrożona/zagrożony perspektywą utraty pracy?

Bardzo się tego obawiam
Trochę się tego obawiam
Nie obawiam się

16. Co zrobił(a)by Pan(i), gdyby utracił(a) Pan(i) pracę?

Wyjechał(a)bym z miejscowości, w której mieszkam obecnie
Zapisał(a)bym się na kursy dokształcające, rozwijał(a) dotychczasowe umiejętności
Zmienił(a)bym zawód, zdobywał(a)bym nowe umiejętności
Szukał(a)bym pracy za granicą
Założył(a)bym własną firmę
Wziąłbym / wzięłabym taką pracę jaka jest, nie ważne w jakim zawodzie, nawet poniżej moich kwalifikacji
Zarejestrował(a)bym się jako osoba bezrobotna
Zrobił(a)bym coś innego, co?

IV. Czas wolny, sprawy społeczne

17. Proszę o określenie gdzie wykonuje Pan(i) następujące czynności?

Robi zakupy codzienne, małe, podstawowe
W zamieszkiwanej miejscowości
Na terenie powiatu bielskiego
W Bielsku-Białej
W innym miejscu
Robi zakupy „duże” – np. chemia, ubrania, większe zapasy żywności
W zamieszkiwanej miejscowości
Na terenie powiatu bielskiego
W Bielsku-Białej
W innym miejscu
Korzysta z rozrywki, instytucji kultury itp.
W zamieszkiwanej miejscowości
Na terenie powiatu bielskiego
W Bielsku-Białej
W innym miejscu

18. Czy uważa Pan(i), że ma Pan(i) realny wpływ na to, co dzieje się w Pani/Pana najbliższym otoczeniu (miejscowości, gminie)?

zdecydowanie tak, czuję, że mój głos i działania są istotne i mogą zmieniać moje otoczenie
tak, czuję, że mój głos i działania są ważne, ale nie zawsze są w stanie zmienić moje otoczenie
tak, czuję, że mój głos i działania są ważne, ale nie podejmuję działań zmierzających do wprowadzania zmian w otoczeniu
nie, mój głos i działania nie mają znaczenia i nie wpływają na otoczenie

V. Metryka

19. Płeć

kobieta
mężczyzna

20. Przedział wiekowy

Do 18
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 i więcej

21. Wykształcenie

wyższe
średnie, średnie branżowe
zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe
gimnazjalne, podstawowe

22. Status na rynku pracy

pracujący
prowadzący działalność
rolnik
nie pracuje, zajmuje się domem
uczeń, student
emeryt, rencista
bezrobotny
inne

23. Jak Pani/Pan ocenia sytuację materialną swojej rodziny:

bardzo dobrze
dobrze
przeciętnie
źle
bardzo źle

24. Gdzie w perspektywie najbliższych 5 lat chciałaby/chciałby Pani/Pan mieszkać?

Tu gdzie mieszkam obecnie
W innej miejscowości w powiecie bielskim
W Bielsku-Białej
W innej miejscowości województwa śląskiego
W innej miejscowości poza terenem województwa śląskiego, ale w Polsce
Za granicą
Trudno powiedzieć

25. Jeśli planuje Pan(i) zmianę miejsca zamieszkania proszę napisać dlaczego/co jest tego powodem?

26. Proszę zaznaczyć kim czuje się Pani/Pan myśląc o swojej tożsamości w pierwszej i drugiej kolejności? Która tożsamość/tożsamości są dla Pani/Pana najważniejsze?

A W pierwszej kolejności czuję się:
Europejczykiem/Europejką
Polakiem/Polką
Ślązakiem/Ślązaczką
Małopolaninem/Małopolanką
Mieszkańcem/mieszkanką województwa śląskiego
Mieszkańcem/mieszkanką Podbeskidzia
Mieszkańcem/mieszkanką Żywiecczyzny
Mieszkańcem/mieszkanką Śląska Cieszyńskiego
Mieszkańcem/mieszkanką powiatu bielskiego
Mieszkańcem/mieszkanką miejscowości
Kimś innym, kim?
B W drugiej kolejności czuję się:
Europejczykiem/Europejką
Polakiem/Polką
Ślązakiem/Ślązaczką
Małopolaninem/Małopolanką
Mieszkańcem/mieszkanką województwa śląskiego
Mieszkańcem/mieszkanką Podbeskidzia
Mieszkańcem/mieszkanką Żywiecczyzny
Mieszkańcem/mieszkanką Śląska Cieszyńskiego
Mieszkańcem/mieszkanką powiatu bielskiego
Mieszkańcem/mieszkanką miejscowości
Kimś innym, kim?